Acte necesare/Formulare

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Cerere tip prelungire certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)
 • Plan de situaţie (1 :500) – 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) – 2 copii xerox
 • Cerere tip și anexă întocmite şi semnate/ştampilate de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L50/1991 republicată
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism
 • Documentație conform Legii 50/1991 actualizată
 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului
 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30 zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.
 • Cerere tip
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Copie comunicare începere lucrări
 • Cerere pentru emiterea unui AVIZ DE OPORTUNITATE (actele necesare sunt menționate pe cerere )
 • Dovada achitării taxei
 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)