Având în vedere prevederile art. 374 si ale art. 464 din O.U.G. privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In baza art. 21 coroborat cu art.39 alin. (11) din H.G. nr. 611/2008, modificata şi completata, Primaria orasului Stefanesti, judetul Botosani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasuluiStefanesti, judeţul Botosani, dupa cum urmeaza:

I. Referent III, grad profesional Superior – (ID post 254193) – Serviciul Contabilitate, Taxe şi Impozite;
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
– 10.05.2021, ora 10.00, sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan Luchian nr. 4, oraş
Ştefăneşti – proba scrisa.
Condiţii specifice de participare:
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
-Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 7 ani ;

II. Referent III, grad profesional Principal – (ID post 254196) – Compartiment Agricol
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
– 10.05.2021, ora 10.00, sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti – proba scrisa.
Condiţii specifice de participare:
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
-Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani ;

III. Consilier I, grad profesional Principal – (ID post 254202) – Compartiment Agricol
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
– 10.05.2021, ora 10.00, sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti – proba scrisa.
Condiţii specifice de participare:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una din urmatoarele specializari:
– stiinţe sociale, domeniul de studii – ştiinţe administrative, specializarea: administratie
publica;
– stiinţe inginereşti, domeniul de studii- agronomie, specializarea: agricultura sau protecţia plantelor;
– stiinţe inginereşti, domeniul de studii- horticultută, specializarea horticultură.
– stiinţe juridice, specializarea drept.
-Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani ;

Dosarul pentru participarea la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, actele prevazute la art. 49 din HG 611/2008:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau
pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

SUSŢINEREA CONCURSULUI:

Concursul de recrutare se va desfășura la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti, după cum urmează:
1. Depunerea dosarelor de concurs: in perioada: 08-27 aprilie 2021, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00-14.00 – la sediul Primăriei Ştefăneşti situat in str. Stefan Luchian nr. 4 Persoana de contact: Niță Irina-Adriana, Consilier II, Responsabil Resurse umane.
2. Selecţia dosarelor de înscriere – se va face in maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a dosarelor – 28.04.2021-03.05.2021;
3. Proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste – grilă,
se va desfășura în 10.05.2021, ora 10.00;
4. Interviul se va sustine intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii
probei scrise, data si ora interviului urmand a fi anuntate odata cu rezultatele probei
scrise;
Selectia dosarelor:
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului
de depunere a dosarelor.
Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 alin. (1), pentru desfăşurarea concursului.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.
Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilităţile de comunicare, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţile impuse de funcţie, motivaţia candidatului, comportamentul în situaţiile de criză.

Bareme:
Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afişează la locul desfăşurării concursului anterior corectării lucrărilor.

Punctaje:
Pentru probele concursului de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie şi de conducere punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.
Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Contestatii:
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Afisarea rezultatelor:
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei «admis» sau «respins», prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Bibliografie comuna:
1. Constituţia României, republicată,
2. Titlurile I si II din Partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia de concurs pentru funcţia de Referent III, grad profesional Superior – Serviciul Contabilitate, Taxe şi Impozite

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozite si taxe locale, actualizat.
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă: CARTEA a V-a Despre executarea silită,
Cartea a VI-a Proceduri speciale, Titlul XI Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

Bibliografia de concurs pentru funcţiile de Referent III, grad profesional Principal si Consilier
I, grad profesional Principal – Compartiment Agricol O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare;
O.G nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
O.G. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
O.U.G 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

PRIMAR,

Buțura Florin