Primăria orașului Ștefănești, in calitate de beneficiar al contractului de finantare pentru proiectul POCU/436/4/4/126684 SMIS ,, SENIORATuS – Masuri pentru reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune sociala, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din Orașul Ștefănești, Județul Botoșani” in conformitate cu HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salariala pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
Scoate la concurs posturi de execuție vacante, pe perioada determinata regăsite în anunțul atașat.


FIȘIERE ATAȘATE


martie 24, 2021
martie 23, 2021
martie 15, 2021
martie 1, 2021