Serviciul Stare Civilă are urmatoarele îndatoriri privitoare la:

Nastere:

• eliberarea certificatului de naştere

Casatorie:

• întocmirea certificatului de căsătorie

• căsătoria cu un cetaţean străin sau între cetăţeni străini

• întocmirea livretului de familie

Deces:

• întocmirea certificatului de deces

Altele:

• eliberare DUPLICAT certificat de naştere, căsătorie, deces

• transcrierea actelor de stare civilă

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE 

Termenul de declarare al copilului este de:

– 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

– 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;

Acte necesare:

 • Certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară.
 • Actul de identitate al mamei şi al tatălui.
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor .
 • Livretul de familie (dacă este cazul).
 • Certificatul de naştere al mamei, în cazul unui copil din afara căsătoriei.

In cazul naşterii unui copil, când mama nu este căsătorită şi copilul este recunoscut, aceştia vor semna o declaraţie pe proprie răspundere în faţa ofiţerului de stare civilă sau la notar.

In cazul în care copilul este recunoscut de o persoană, cetăţean străin, acesta va prezenta în mod obligatoriu Declaraţia de recunoaştere dată în faţa unui notar public român.

Eliberarea certificatului de naştere se face doar unuia dintre părinţi iar în cazul recunoaşterii voluntare, doar persoanei care face recunoaşterea (tatăl).

Dacă naşterea copilului s-a produs în străinătate şi întocmirea actului nu a fost făcută la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea tutelară locală din străinătate, întocmirea actului de naştere se face în ţară la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul părinţilor.

Dacă declararea naşterii se face după trecerea unui an de la naştere, actul de naştere se poate întocmi doar în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive – care trebuie să cuprindă toate datele necesare înregistrării.

INTOCMIREA DOSARULUI DE CĂSĂTORIE  

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi în scris, la Primăria  unde urmează să se încheie căsătoria cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea oficierii căsătoriei . Omiterea declarării unor date referitoare la starea civilă a persoanelor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Acte necesare:

 • Buletinele de identitate pentru viitorii soţi (cel puţin unul din ei să fie cu domiciliul sau reşedinţa în Ştefăneşti) în original şi copie;
 • Certificatele de naştere în original şi copie ;
 • Certificatele medicale prenupţiale (se obţin de la Centrul de Planificare Familiala cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei cu următoarele acte: buletin de identitate, certificate de naştere, analize de sânge, 2 timbre fiscale);
 • Date despre doi martori (nume, prenume, domiciliul, B.I./C.I. seria şi numărul)
 • După caz: sentinţă de divorţ  definitivă şi executorie , certificat de  deces al fostului soţ , precum şi certificate de naştere ale minorilor rezultaţi din prima căsătorie şi încredinţaţi prin sentinţe sau rămaşi în grija unui părinte prin decesul celuilalt.
 • Taxa de compozitor 30 lei achitată la oficiul PPTR
 • Pentru un cetăţean străin: paşaportul , certificatul de cutumă – eliberat de ambasada ţării lui în România , din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond ale ţării lui pentru încheierea căsătoriei în România.

CĂSĂTORIA CU UN CETĂŢEAN STRĂIN  

Incheierea căsătoriei se va face în mod obligatoriu în prezenta unui traducător autorizat. Dacă cetăţeanul străin este cunoscător al limbii romane, va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, dată în faţa notarului public român.

Acte necesare:

Pentru cetăţeanul român :

 • Act de identitate în original şi copie;
 • Certificatul de naştere în original şi copie;
 • Certificatul medical prenupţial (se obţine de la Centrul de Planificare Familială cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei cu urmatoarele acte: buletin de identitate, certificate de naştere, analize de sânge, 2 timbre fiscale)

Pentru cetăţeanul străin :

 • Certificat prenupţial
 • Certificat de naştere (în original cu apostila dacă se impune) în copie autentificată de un notar public român sau străin cu apostila
 • Traducere în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român
 • Dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al cărui cetăţean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România
 • Copie filă de paşaport cu foto
 • Declaraţie notarială, dacă este cunoscător de limba româna

EXCEPŢIE fac cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original şi traducere în limba româna autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania, Israel, Germania, R. Moldova)

O alta EXCEPŢIE o reprezintă cetăţenii străini, ai căror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. In acest caz, aceştia vor depune o declaraţie pe proprie răspundere dată în faţa notarului public român, privind îndeplinirea condiţiilor de fond, în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menţionate mai sus.

INREGISTRAREA DECESULUI

Decesul se înregistrează în 3 zile.

Acte necesare

 • Certificatul medical constatator al decesului întocmit şi semnat de medic
 • Actul de identitate al celui decedat
 • Livretul militar pentru bărbaţii care au decedat înaintea vârstei de 50 ani
 • Certificatul de naştere şi căsătorie  al persoanei decedate
 • Paşaportul persoanei decedate (dacă este cazul)
 • Buletinul de identitate al persoanei care declară decesul

In cazul decesului prin sinucidere, accident sau alte cauze violente precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore socotit din momentul decesului sau găsirii cadavrului. Inregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie.

Inregistrarea decesului peste 3 zile în cazul celor care au decedat din cauze naturale şi peste 48 ore în cazul morţilor violente se face numai cu aprobarea Parchetului

INTOCMIREA LIVRETULUI DE FAMILIE  

Acte necesare:

 • Cerere tip
 • Buletine de identitate soţ, soţie, copii peste 14 ani, în original;
 • Certificatul de căsătorie în original;
 • Certificatele de naştere ale copiilor şi părinţilor în original;
 • Un dosar

Daca este cazul:

 • Sentinţa de divorţ în copie;
 • Certificat de deces în original;
 • Hotarare de încredinţare sau plasament familial în copie;