Având în vedere prevederile art. 374 si ale art. 464 din O.U.G. privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
In baza art. 21 coroborat cu art.39 alin. (11) din H.G. nr. 611/2008, modificata şi completata, vă înştiinţăm că Primaria orasului Stefanesti, judetul Botosani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de – secretar general al Orasului Stefanesti, grad I (ID post 254183) – cu durata normala a timpului de munca de 8 ore /zi, respectiv 40 de ore/saptamana, perioada nedeterminata – in data de 09.04.2021 – ora 10.00 – proba scrisa.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele în termen de 20 zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv 10 martie 2021 – 29 martie 2021 la responsabilul Resurse Umane al Primăriei Ştefăneşti, de luni până vineri, în intervalul orar 1000 – 1400.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere şi execuţie, orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

Condiţii generale:
– condiţiile generale prevăzute în art.465 din O.U.G. privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Condiţii specifice:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice.
– Studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3) din O.U.G. privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
– Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 7 ani – conform art 468 alin. (2) lit.b) din O.U.G. privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Dosarul pentru participarea la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, actele prevazute la art. 49 din HG 611/2008:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

SUSŢINEREA CONCURSULUI:
Concursul de recrutare se va desfășura la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti, si constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere – se va face in maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor – 30.03.2021-02.04.2021
b) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste – grilă – se va desfășura în 09.04.2021 ora 10:00
c) interviul se va sustine intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, data si ora interviului urmand a fi anuntate odata cu rezultatele probei scrise;
Selectia dosarelor:
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 alin. (1), pentru desfăşurarea concursului.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.
Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilităţile de comunicare, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţile impuse de funcţie, motivaţia candidatului, comportamentul în situaţiile de criză, capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, capacitatea managerială.

Bareme:
Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afişează la locul desfăşurării concursului anterior corectării lucrărilor.

Punctaje:
Pentru probele concursului de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie şi de conducere punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.
Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Contestatii:
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Afisarea rezultatelor:
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei «admis» sau «respins», prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Relații suplimentare – Primăria oraşului Ştefăneşti, Serviciul A.P.L.A.S., birou Responsabil Resurse umane, tel. 0231564101.


FIȘIERE ATAȘATE


aprilie 9, 2021
aprilie 9, 2021
aprilie 9, 2021
aprilie 1, 2021
martie 10, 2021
martie 10, 2021